privacybeleid

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij met zorg en aandacht uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04122020.

 

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Jeanne Systemische therapie, KVK nummer 70580553

Kotkampplein 16, 7531 JN Enschede, 06-18537547, info@jeanne.coach


Het gebruik van persoonsgegevens door
 Jeanne Systemische therapie (hierna: Jeanne)

De Regenboog verkrijgt persoonsgegevens van uzelf en van uw kind, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon.

 

Persoonsgegevens

Jeanne verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum en geboorteplaats

 • Geslacht

 • Bankrekeningnummer

 • Medische gegevens

Doeleinden

Jeanne verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Beheer van het cliëntenbestand;

 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

 • Het bieden van begeleiding op maat;

 • Facturering;

 • De nieuwsbrief

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (de WGBO).

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Jeanne hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

 • De bescherming van haar financiële belangen;

 • De verbetering van haar diensten;

 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

   

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Jeanne persoonsgegevens uitwisselen. Jeanne maakt voor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen en de IT-leverancier en systemen van de boekhouding. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Jeanne aan een wettelijke verplichting moet voldoen. De Regenboog zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 


Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Jeanne zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 Op grond van de WGBO is Jeanne verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Jeanne passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Uw rechten

U heeft het recht om Jeanne een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Jeanne verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
info@jeanne.coach.

 

Klacht

Als u een klacht heeft over hoe er met uw persoonsgegevens is omgegaan, laat u ons dat vooral weten. Mocht u er met ons samen niet uitkomen, dan heeft u altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens. 

Jeanne kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.